Promocje
Nakładki dąb europejski rustic lite 1000x320/300x20/40
Nakładki dąb europejski rustic lite 1000x320/300x20/40

108,73 zł

Cena regularna: 125,46 zł

Najniższa cena: 125,46 zł
szt.
Nakładki dąb europejski rustic lite 900x320/300x20/40
Nakładki dąb europejski rustic lite 900x320/300x20/40

97,54 zł

Cena regularna: 112,55 zł

Najniższa cena: 112,55 zł
szt.
Nakładki dąb europejski rustic lite 1100x320/300x20/40
Nakładki dąb europejski rustic lite 1100x320/300x20/40

119,92 zł

Cena regularna: 151,29 zł

Najniższa cena: 151,29 zł
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ DETALICZNYCH

 

 

 1. Postanowienia wstępne

 

§1

Definicje

 

 1. Niniejszy regulamin ustala zasady korzystania ze sklepu internetowego działającego pod adresem: https://sklep.formiq.pl/ (dalej zwany: Sklepem internetowym), prowadzonego przez Sprzedawcę:


Drewno klejone sp. z o.o.,
ul. Przemysłowa 13A
89-400 Sępólno Krajeńskie
NIP 781 202 74 35
REGON 520396047
KRS  0000931111

adres e-mail: detal@klejone.pl

(dalej zwana: Producentem lub Usługodawcą lub Sprzedawcą)

 1. Regulamin o którym mowa w ustępie powyżej jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 344).

 2. Ze Sprzedawcą można również kontaktować się za pośrednictwem:

 1. sklepu internetowego: www.sklep.formiq.pl,

 2. portalu Allegro (nazwa użytkownika – sprzedawcy: drewno-klejone
  i
  formiq),

 3. wiadomości e-mail:

 1. Spółka Drewno-Klejone sp. z o.o. jest również Producentem płyty drewnianej klejonej (dalej zwana: Płyta drewniana).

 2. Zakład produkcyjny Producenta mieści się pod adresem: ul. Przemysłowa 13A, 89-400 Sępólno Krajeńskie.

 3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów,
  jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży
  z Klientem Detalicznym na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 4. Słownik pojęć:

  1. Administrator – Sprzedawca lub Producent lub Usługodawca, o którym mowa w § 1 ust. 1 Regulaminu.

  2. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę
   za pośrednictwem Sklepu internetowego, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Konsumentem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest także przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą
   w zakresie w jakim korzysta z uprawnienia z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej oraz w zakresie w jakim korzysta z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa,
   o ile zawierana z Sprzedawcą umowa nie ma dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego.

  3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu internetowego.

  4. Użytkownik – podmiot korzystający ze Sklepu internetowego, który może utworzyć konto w Sklepie internetowym.

  5. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu internetowego. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może zostać uznany za Konsumenta na zasadach określonych w § 1 ust. 7 pkt 2 Regulaminu.

  6. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.sklep.formiq.pl.

  7. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron,
   z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

  8. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu, dostępny pod adresem: https://sklep.formiq.pl/pl/i/Regulamin/16.

  9. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą; zamówienie może dotyczyć Produktu gotowego oraz Projektu indywidualnego.

  10. Konto - konto Użytkownika w Sklepie internetowym, gdzie gromadzone są dane podane przez Użytkownika oraz informacje Klienta o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

  11. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie internetowym, umożliwiający utworzenie Konta.

  12. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym, umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

  13. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

  14. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

  15. Usługa – cena za wykonanie na zlecenie Klienta usługi cięcia lub przygotowania projektu indywidualnego, uzgodnionego z Klientem.

  16. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosownie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

  17. Prenumerata – odpłatna usługa polegającą na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony do Klienta.

 

 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego

 

§2

Wymogi techniczne i instrukcja prawidłowego korzystania ze Sklepu internetowego

 1. Użytkownicy Sklepu internetowego są zobowiązani do korzystania ze Sklepu
  w szczególności w sposób niezakłócający jego funkcjonowanie oraz korzystanie w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz Usługodawcy, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym ich prawa do prywatności) oraz wszelkich innych przysługującym im praw, a także korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Sklepu jedynie w zakresie ich dozwolonego użytku.

 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. 

 3. Korzystanie ze Sklepu internetowego wymaga dysponowania przez Użytkownika następującymi wymogami technicznymi:

 1. dostępem do Internetu,

 2. możliwością korzystania ze standardowej przeglądarki internetowej, a w przypadku korzystania ze Sklepu internetowego, do prawidłowego korzystania z tego Sklepu internetowego może być wymagana obsługa połączenia szyfrowanego,

 3. możliwością korzystania z oprogramowania umożliwiającego odczytywanie plików przesyłanych przez Użytkownika lub Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, bądź komunikacji w ramach Sklepu internetowego,

 4. dostępem do skonfigurowanej i aktywnej poczty elektronicznej, której adres podano podczas rejestracji, bądź aktualizacji Konta Użytkownika albo podczas prawidłowego procesu korzystania ze sklepu internetowego.

 1. Koszty transmisji danych wymaganych do uruchomienia i korzystania ze Sklepu internetowego pokrywają jej Użytkownicy we własnym zakresie na podstawie umów zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub innym dostawcą Internetu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych, niezbędnych do korzystania ze Sklepu internetowego. Usługodawca zaleca użytkownikom sklepu internetowego korzystanie z aplikacji lub funkcji systemu operacyjnego polegających na pomiarze przesyłanych danych.

 

§3

Rejestracja w Sklepie internetowym, składanie zamówień bez rejestracji

 

 1. Składanie Zamówień odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.sklep.formiq.pl.

 2. Zamówienia można składać po uprzednim utworzeniu Konta przez Użytkownika lub korzystając z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji.

 3. W przypadku wyboru formy złożenia Zamówienia bez rejestracji, niezbędne jest podanie dla potrzeb realizacji zamówienia danych osobowych Klienta obejmujących imię, nazwisko, telefon, adres e-mail oraz danych adresowych Klienta.

 4. W przypadku wyboru innego adresu dostawy niż wskazany w danych adresowych Klienta, adres dostawy należy podać w miejscu wymaganym w Formularzu zamówienia.

 5. Dokonanie rejestracji Użytkownika jest równoznaczne z utworzeniem Konta w Sklepie internetowym i zawarciem Umowy pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem na świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 6. Warunkiem prawidłowej rejestracji jest wypełnienie obowiązkowych pól wskazanych w Formularzu rejestracji, zaakceptowanie Regulaminu i kliknięcie w pole “Zarejestruj”.

 7. W procedurze rejestracji należy podać obowiązkowe dane wskazane poniżej:

  1. imię,

  2. nazwisko,

  3. e-mail,

  4. hasło.

 1. Hasło musi zawierać co najmniej 6 znaków.

 2. Po prawidłowym uzupełnieniu Formularza rejestracji i kliknięciu w pole “Zarejestruj”, wprowadzone dane są przesyłane automatycznie do Usługodawcy w celu utworzenia Konta.

 3. Korzystanie z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji jest jednoznaczne z zawarciem Umowy pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem na świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 4. Dostęp do Konta możliwy jest po uprzednim zalogowaniu się przez Użytkownika na Konto, które odbywa się poprzez podanie loginu oraz hasła ustanowionych przez Użytkownika w Formularzu rejestracji.

 5. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@klejone.pl lub pisemnie na adres prowadzonej przez Sprzedawcę działalności: Drewno klejone sp. z o.o., ul. Przemysłowa 13A, 89-400 Sępólno Krajeńskie.

 6. Producent zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności zmian przepisów prawa, zmian technologicznych lub zmian formalnych. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin w wersji obowiązującej w chwili zawarcia umowy. Za moment zawarcia umowy na podstawie obowiązującego Regulaminu uważa się dzień zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

 1. Zamówienie produktu gotowego

 

§4

Zasady składania Zamówienia Produktu gotowego

 

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie),

 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

 3. zalogować się (o ile nie zalogowano się w pierwszym kroku) lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

 5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”,

 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie,
  z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

 

 

 1. Zamówienia indywidualne

 

§5

Składanie zamówień poza Sklepem internetowym

 

 1. Zamówienia można składać również:

 1. w treści wiadomości e-mail na adres: biuro@klejone.pl,

 2. poprzez formularz wyceny, znajdujący się na stronie internetowej Producenta: www.formiq.pl/wycena,

 3. poprzez portal Allegro,

 4. osobiście w siedzibie Producenta: ul. Przemysłowa 13A
  89-400 Sępólno Krajeńskie.

Producent nie przyjmuje zamówień złożonych telefonicznie.

 1. W przypadku składania zamówienia poprzez portal Allegro, zostaje zawarta umowa sprzedaży po kliknięciu przez Klienta przycisku “Zamawiam i płacę”, wybraniu jednego z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłaceniu zamówienia w określonym terminie.

 2. W przypadku składania zamówienia w treści wiadomości e-mail lub osobiście w siedzibie Producenta:

  1. Producent, po otrzymaniu od Klienta specyfikacji płyt (gatunek, długość, szerokość, grubość), przygotuje indywidualną wycenę Produktu, wysyłaną Klientowi na wskazany przez niego adres e-mail lub przedstawianą Klientowi w formie papierowej w siedzibie Producenta,

  2. Klient, po weryfikacji poprawności Zamówienia i akceptacji oferty, potwierdza we wiadomości e-mail, w odpowiedzi na wysłaną wycenę, lub poprzez złożenie podpisu na wycenie przedstawionej Klientowi w formie papierowej, potwierdza chęć złożenia zamówienia, któremu Producent nadaje indywidualny numer,

  3. Potwierdzenie złożenia Zamówienia oznacza wpłacenie zaliczki na rachunek bankowy Producenta wskazany przez Producenta, w tytule wpisując numer Zamówienia,

  4. Za moment złożenia zamówienia uważa się wpływ zaliczki na rachunek bankowy Producenta lub przesłanie potwierdzenia przelewu na adres e-mail Producenta, przy czym wiadomość z załączonym potwierdzeniem wykonania przelewu musi zostać odebrana w godzinach pracy biura Producenta. Brak oznaczenia numeru zamówienia w tytule przelewu może skutkować opóźnieniem realizacji zamówienia.

  5. W przypadku braku wpływu zaliczki w terminie określonym w ofercie, oferta przestaje obowiązywać. W przypadku chęci późniejszego złożenia zamówienia należy zweryfikować ceny produktów oraz możliwy termin realizacji zamówienia. Istnieje możliwość, że towar w terminie późniejszym będzie niedostępny.

Klient nie ma możliwości wprowadzenia zmian do potwierdzonego zamówienia. Wszelkie ustalenia odnośnie zamówienia muszą zostać uzgodnione na etapie przygotowania wyceny przez Producenta.

 

§6

Standardy jakościowe Produktów

 

 1. Sprzedawca wyróżnia następujące standardy jakościowe Płyt drewnianych:

  1. Select – dopuszcza sęki: zdrowe w kolorze drewna bez ograniczeń ilościowych i wielkościowych oraz sęki przebarwione o średnicy do 10mm, a także sporadyczne smugi przebarwień do 50 mm,

  2. Natur – dopuszcza się sęki niewypadające, przebarwienia naturalne bez ograniczeń ilościowych minimalnych ani maksymalnych. Dopuszczalne drobne szpachlowania w kolorze drewna,

  3. Rustic – wszelkie sęki również wypadające, przebarwienia naturalne, tzw. mikropęknięcia, niewpływające na wytrzymałość nośną płyty, drobne otwory do 2mm średnicy oraz wszelkie ubytki są szpachlowane szpachlą poliuretanową ciemną w kolorze czarnym/ grafitowym.

 1. Standardy wykonania Płyt drewnianych:

  1. A/B – jeżeli w ofercie nie zaznaczono inaczej, Płyty wykonujemy
   w standardzie A/B co oznacza, że płyta na stronie A (wierzchniej) będzie dotrzymywała wyznaczonych standardów jakościowych, a na stronie B (spodniej) mogą pojawić się również inne wady wypełnione. Płyta nie jest łączona na grubości,

  2. A/C – wykonujemy płyty łączone na grubości z 2 elementów: wierzchnia warstwa oraz front płyty w jakości i typie zgodnym z ofertą,
   spód z elementów w tym samym gatunku – niższej jakości lub/i łączone na długości. 

  3. Kantówki (np. słupki i pochwyty) – produkowane są metodą łączenia dwukierunkowego. Deklarowany standard jakościowy obowiązuje na płaszczyznach zewnętrznych kantówki. Wewnątrz kantówki może znajdować się rdzeń w innej jakości i technologii wykonania; 

  4. wszelkie inne metody klejenia wymagają dokładnego opisu danej oferty w Sklepie internetowym.

 1. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany standardu Płyt drewnianej z A/C do A/B dla części lub całości zamówienia bez podnoszenia ceny, za zgodą Klienta w sytuacji braku odpowiedniego towaru lub gdy klejenie nowych płyt znacząco opóźniłoby termin realizacji Zamówienia. W braku zgody Klienta na zmianę standardu Płyty, Klient ma prawo odstąpić od umowy.

 2. Słoje/ lamele układane są równolegle do wymiaru „długość”. Sprzedawca zaleca, aby wymiar Produktu na długość był większy od wymiaru na szerokość, tak, aby uniknąć zniekształcenia Płyty drewnianej.

 3. Płyty z przeznaczeniem na blaty, słupki i poręcze z magazynu (wymiary standardowe) są formatowane do wymiaru, chyba że w ofercie zaznaczono inaczej. Płyty z przeznaczeniem na stopnie są niedocięte na długości (nieformatowane). Płyty klejone na wymiar nie są docięte do wymiaru.
  Do każdej płyty można zamówić dodatkowo usługę formatowania.

 4. Sprzedawca wskazuje na sposoby wykończenia Płyt drewnianych:

 1. Wykończenie krawędzi Płyty: krawędzie wzdłużne podlegają obróbce strugarką lub piłą, z kolei krawędzie poprzeczne podlegają obróbce piłą. Sprzedawca zastrzega, że narzędzie użyte do wykończenia Płyty może pozostawić ślad – po cięciu mogą powstać mikrowyrwania (o ok. 1mm głębokości), które nie są podstawą reklamacji Produktu,

 2. Krawędzie i kanty wymagają wykończenia: szlifowania i załamania przed impregnacją, w przeciwnym razie może dochodzić do wyszczerbienia płyty na kantach. Sprzedawca oferuje wykończenie kantów i krawędzi jako usługę fazowania; jeżeli Klient nie wybrał usługi fazowania, krawędzie wymagają wykończenia w zakresie Klienta.

 1. Szerokość lameli w zależności wynosi od 20mm do 60mm, dla każdego rodzaju materiału. Szerokość lameli Sprzedawca ustala w zależności od dostępności materiału. Podczas składania zamówienia można określić przedział szerokości lameli, przy czym to Producent zdecyduje, czy zamówienie może zostać zrealizowane w sposób wskazany przez Klienta, co może wpłynąć na czas realizacji Zamówienia.

 2. Dostępne grubości Płyt drewnianych wynoszą od 20mm – 60mm w zależności od gatunku drewna i aktualnych stanów magazynowych Producenta.

 3. Tolerancję wymiarów określa się następująco:

 1. długość +/- 3mm;

 2. szerokość +/- 3mm;

 3. grubość +/-2mm.

Wysoka tolerancja wynika z charakterystyki narzędzi (rzaz piły 3-4mm),
jak i właściwości drewna, które "pracuje”, to znaczy pęcznieje lub może się kurczyć w wyniku działania wilgotnego powietrza.

 1. Producent wykonuje Produkty z materiału drewnianego o wilgotności 8%,
  przy czym wartość ta może być większa lub mniejsza o 2%.

 2. Producent produkuje Płyty do stanu surowego, a więc konieczna jest impregnacja we własnym zakresie zgodnie z zaleceniami producenta środka zabezpieczającego. Istnieje możliwość wykonania przez Producenta lakierowania za dodatkową opłatą.

 3. Producent wskazuje, że płyty klejone z wykorzystaniem kleju D3 nie nadają się do zastosowań na zewnątrz, nie są odporne na zmiany warunków atmosferycznych.

 4. Producent oferuje Płyty drewniane będące półproduktem do wykonania m. in. mebli i schodów. Wymaga się, aby Produkty były obrabiane, wykończone i montowane zgodnie z dobrymi praktykami stolarskimi.

 5. Dobre praktyki stolarskie, o których mowa powyżej, opisujące zasady postępowania, dostępne są pod adresem: https://sklep.formiq.pl/pl/i/Dobre-praktyki/17.

 

 

 

§7

Standard Usług

 

 1. Usługa fazowania polega na wyszlifowaniu płaszczyzn bocznych (krawędzi) przy fazowanym kancie i załamaniu kantów frezarką z odpowiednim frezem (według aktualnie dostępnych typów faz). Typ wybranej fazy należy określić podczas składania zamówienia. Brak określenia typu fazy skutkować może brakiem wykonania usługi i wysyłką zamówienia bez wykonanej usługi.

 2. Formatowanie polega na ręcznym docięciu do zadanego wymiaru. Dokładność docięcia określona jest w par. II pkt 8. Docięcie wykonywane jest tylko pod kątem prostym. Wszelkie nietypowe cięcia wymagają zamówienia usługi docięcia CNC

 3. Usługa lakierowania wykonywana jest lakierem poliuretanowym, bezbarwnym i matowym. Lakierowane są wszystkie strony Płyty dwukrotnie, przy czym Strona A i krawędzie fazowane podlegają szlifowaniu pomiędzy warstwami lakieru. Przy zamówieniu lakierowania Producent wymaga zamówienia przez Klienta fazowania widocznych krawędzi. Prawidłowe określenie widoczności krawędzi spoczywa na Kliencie. 

 4. Usługa docięcia CNC (patrz: § 8).

 5. Usługa wykonania projektu (patrz: § 8).

 6. Usługa transportu (patrz: § 10).

 7. Usługa spasowania elementów (patrz: § 8). Usługa spasowania dotyczy elementów obrabianych na CNC, które docelowo mają być łączone. Ze względu na naturalne zachowanie drewna tzw. "pracowanie drewna" (pęcznienie i skurcz) oraz niedokładność maszyn obróbczych, Płyty wykonane w deklarowanej dokładności mogą nie łączyć się w sposób łatwy. Usługa spasowania może polegać na doszlifowaniu wpustów, ścięciu bądź wybiciu narożników czy dodatkowym frezowaniu. Niezwłocznie po spasowaniu zaleca się lakierowanie drewna, aby zmniejszyć tendencje Płyty do odkształceń. 

 
§8

Standard cięcia maszynowego (CNC) i wykonania projektu

 

 1. Wykonanie usługi cięcia CNC związane jest z wykonaniem projektu wycięcia (wykonawczym) i użyciem programu wykonywalnego na maszynie. Usługa wykonania projektu cięcia CNC zawiera się w cenie usługi CNC, a w przypadku większych Zamówień Sprzedawca uwzględni usługę cięcia CNC jako odrębną od projektu usługę.

 2. Zamawiając usługę docięcia CNC i/lub projektu, Klient zobowiązuje się do niezwłocznego przesłania prawidłowych wymiarów Produktu w terminie określonym w momencie składania Zamówienia. Brak niezwłocznego przesłania prawidłowych wymiarów może skutkować przesunięciem terminu realizacji Zamówienia lub anulowaniem Usługi albo całego zamówienia przez Producenta. Producent wezwie do uzupełnienia informacji przez Klienta w terminie 5 dni od dnia otrzymania wezwania pod rygorem anulowania Zamówienia w razie braku uzupełnienia informacji o prawidłowych wymiarach we wskazanym terminie.

 3. Z uwagi na technologię produkcji Producent zachowuje prawo do wprowadzenia zmian w przesłanych przez Klienta wytycznych co do specyfikacji Zamówienia, na potrzeby sporządzenia projektu. Wprowadzenie zmian w przesłanych przez Klienta wymiarach może powodować powstanie dodatkowych kosztów, o których Klient zostanie powiadomiony przed przystąpieniem do realizacji Zamówienia, a Klient jest zobowiązany do zatwierdzenia nowej ceny Zamówienia najpóźniej w momencie zatwierdzenia projektu.

 4. Producent docina elementy wyłącznie na podstawie i w sposób wynikający z zatwierdzonego przez Klienta projektu. Wszelkie informacje przekazane przez Klienta, a nieuwzględnione w zatwierdzonym projekcie, nie będą brane pod uwagę podczas wykonywania cięcia.

 5. Klient jest zobowiązany do:

 1. zapoznania się z przesłanym projektem,

 2. zweryfikowania prawidłowości sporządzonego projektu oraz zgodności z oczekiwaniami Klienta,

 3. zatwierdzenia projektu lub odmowy zatwierdzenia projektu.

Brak zatwierdzenia projektu w ciągu 5 dni roboczych od przesłania projektu do akceptacji, oznacza anulowanie Zamówienia w całości lub wykonanie Zamówienia bez usługi docięcia CNC (i innych usług) bez prawa Klienta do odstąpienia od Umowy. Decyzję o anulowaniu Zamówienia podejmuje Producent w zależności od stopnia zaawansowania prac nad Zamówieniem.

 1. Producent zastrzega, że kąty wewnętrzne podczas cięcia CNC nie są wykończane na ostro. Z uwagi na ograniczenia technologiczne, standard wykończenia to: promień r=6mm lub r=10mm, który nie podlega reklamacji.

 2. W przypadku zamówienia kompletu schodów samonośnych, Producent wykonuje:

  1. docięcie stopni i wang (policzków) do kształtu (kąty wewnętrzne o promieniu długości od 6mm do 10mm),

  2. nafrezowanie wgłębień na stopnie i podstopnice oraz na tralki, o ile były uwzględnione w projekcie.

 1. Wszelkie inne, niestandardowe nawierty, cięcia i frezowania (np. na łączenie elementów) muszą zostać wprowadzone na etapie wykonywania projektu i podlegają wiążącej akceptacji przez Klienta. Jeżeli wstępna kalkulacja realizacji projektu była wykonana przed wykonaniem projektu, usługi niestandardowe mogą zwiększyć koszt usługi cięcia CNC.

 2. Przy zamówieniu Płyt drewnianych z wycięciem i nawiertami, w zależności od dostępności materiałów u Producenta, Klient może zamówić komplet pasujących złączy.

 3. Schody lub poszczególne elementy drewniane przed montażem mogą wymagać spasowania. Klient może zlecić usługę weryfikacji i spasowania elementów za dodatkową opłatą, według wyceny sporządzonej uprzednio przez Producenta.

 4. W przypadku Zamówienia przez Klienta usługi docięcia CNC lub/i projektu, a następnie anulowaniu usługi decyzją Producenta lub Klienta, jeżeli wykonana została jakakolwiek praca projektanta lub programisty nad zamówieniem, wartość włożonej pracy zostanie doliczona do kosztów Zamówienia. Koszt ten nie przekroczy wartości wyceny usługi docięcia CNC i/lub usługi projektu.

 5. Koszt jednej godziny pracy projektanta lub programisty znajduje się w cenniku pod adresem: https://sklep727362.shoparena.pl/pl_PL/i/uslugi_projektowe/34?preview=true.

 6. Decyzja Producenta, o której mowa w ust. 11 powyżej, może wynikać z kilkukrotnej zmiany Projektu przez Klienta, podnoszącej koszt Projektu i przekraczającej koszt wskazany w kalkulacji lub braku akceptacji przez Klienta Projektu, który pomimo upływu 21 dni od dnia otrzymania Projektu nie zaakceptował go.

 

 1. Metody płatności i dostawy

 

§9

Oferowane metody płatności

 

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 1. Płatność przy odbiorze pod adresem wskazanym w § 10 ust. 1 pkt 3.

 2. Płatność za pobraniem, realizowana przez przewoźnika (maksymalna wartość pobrania zależna jest od przewoźnika).

 3. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy (dane do przelewu Sprzedawca podaje po uzgodnieniu specyfikacji zamówienia).

 4. Płatności elektroniczne (Przelewy24.pl lub Blue Media S.A.).

 5. Płatność kartą płatniczą Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro (podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.).

 1. W przypadku wykonywania produktów na wymiar, Sprzedawca każdorazowo wymaga wpłaty zaliczki jako potwierdzenia złożenia zamówienia, w wysokości:

  1. 100% zamówienia, lub

  2. 30% zamówienia – Zamówienie zostanie wysłane za pobraniem,
   a Sprzedawca doliczy koszt płatności za pobraniem w wysokości 10,00 złotych dla zwykłych przesyłek kurierskich oraz 30zł dla przesyłek kurierskich paletowych. Wysokość pobrania równa jest różnicy wartości zamówienia powiększonym o koszt wykonania pobrania i wpłaconej kwoty.

Sprzedawca zastrzega jednak, że  nie każdy przewoźnik dopuszcza realizowanie pobrania dla produktów niestandardowych o wymiarach ponadgabarytowych wysyłanych na palecie, dlatego konieczność realizacji pobrania może wpłynąć na cenę transportu, o czym klient zostanie poinformowany przed wysyłką zamówienia (dotyczy tylko produktów realizowanych na indywidualne zamówienie). 

 1. Wpłata zaliczki za zamówienie oznacza akceptację zamówienia, zgodnie z przedstawioną przez Sprzedawcę ofertą.

 2. Szczegółowe informacje na temat akceptowanych metod płatności znajdują się na stronie internetowej Sklepu.

 

§10

Oferowane metody dostawy

 

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

 1. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa za pobraniem.

 2. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska za pobraniem.

 3. Odbiór osobisty Zamówienia pod adresem: ul. Przemysłowa 13A 89-400 Sępólno Krajeńskie, przy czym:

 1. w przypadku konieczności dopłaty za zamówienie, odbiór osobisty możliwy jest jedynie w godzinach pracy biura Producenta – od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy lub dni ogłoszonych przez Producenta jako dni wolne od pracy,

 2. w przypadku przedpłaty całkowitej, odbiór osobisty możliwy jest po wcześniejszym umówieniu terminu odbioru Zamówienia w godzinach pracy biura,

 1. Odbiór osobisty w Poznaniu – możliwy jest po dostarczeniu zamówienia do magazynu w Poznaniu, przy czym transport Zamówienia następuje pierwszym kursem samochodu Sprzedawcy na trasie Sępólno Krajeńskie – Poznań. Klient w każdej chwili do momentu załadunku Produktu ma możliwość zmiany formy transportu zgodnie z przedstawioną wyceną. Odbiór osobisty w Poznaniu realizowany jest w magazynie Sprzedawcy przy ul. Druskiennickiej 8-10 (teren kompleksu Redco). Odbiór odbywa się tylko po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu odbioru z biurem Sprzedawcy, ponieważ magazyn nie posiada stałej obsługi. Klient otrzyma kilka propozycji terminów odbioru zgodnie z dostępnością pracowników magazynu w Poznaniu. Klient zobowiązany jest do wyniesienia i załadunku zamówienia we własnym zakresie.

 2. Transport samochodem firmowym – realizowany jest po zwiezieniu Produktu do Poznania, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu dostawy. Termin dostawy uzgadnia z Klientem kierowcą. Dostawa jest najczęściej realizowana w soboty. W przypadku konieczności dopłaty u kierowcy (przy wpłacie zaliczki w wysokości 30%) należy przygotować odliczoną kwotę dla Kierowcy, stanowiącą różnicę do kwoty Zamówienia.

 1. Sprzedawca wysyła towar kompletny, opakowany, zgodnie z wybraną formą wysyłki. Wszystkie przesyłki są ubezpieczone u przewoźnika. Za towar podczas przewozu odpowiada firma kurierska. Drewno jako towar kruchy oznaczony jest na potrzeby transportu jako „Ostrożnie - szkło”.

 2. W przypadku dostarczenia do Klienta Produktu z uszkodzeniami mechanicznymi, Sprzedawca dokona reklamacji transportu u przewoźnika, zgodnie z warunkami i zasadami przyjętymi przez przewoźnika.

 3. Zgodnie z obowiązującymi zasadami przewozu:

 1. Przewoźnik wymaga spisania protokołu szkody podczas odbioru przesyłki od przewoźnika. Późniejsze spisanie protokołu, pod nieobecność przewoźnika, wymaga wykazania stanu, w jakim paczka została dostarczona przez kuriera, przy czym należy zwrócić szczególną uwagę na stan opakowania przy przyjmowaniu przesyłki oraz na sztywność paczki. Przewoźnik nie przyjmuje do przewozu przesyłek
  z ruchomymi elementami.

 2. Jeżeli w paczce wyczuwalne są ruchome elementy, Sprzedawca zaleca spisanie protokołu podczas odbioru przesyłki (wówczas najprawdopodobniej doszło do połamania Płyty w transporcie).

 3. W przypadku spisywania protokołu należy zwrócić szczególną uwagę na opis opakowania - Sprzedawca pakuje produkty w folię bąbelkową, profile styropianowe i tekturę falistą lub karton, co jest niezwykle istotne w postępowaniu reklamacyjnym.

 1. Klient ma możliwość zamówienia własnego przewoźnika po odbiór zamówienia. W takiej sytuacji do zamówienia zostanie doliczony koszt opakowania
  i pakowania zgodnie z przedstawioną ofertą. Klient przed wysyłką własnym przewoźnikiem musi zapłacić całą należność za zamówienie i dostarczyć listy przewozowe na wskazany przez Sprzedawcę adres e-mail.

 2. Poza wyjątkowymi sytuacjami Sprzedawca nie przewiduje możliwości zrealizowania przez Klienta dopłaty do Zamówienia na rachunek bankowy Sprzedawcy przed wysyłką Zamówienia. Konieczność uiszczenia dopłaty może skutkować wydłużeniem czasu realizacji Zamówienia.

 3. Każda przesyłka jest ubezpieczona w wysokości równej wartości towaru. Przesyłki pakowane są w narożniki styropianowe, folię bąbelkową lub polietylenową lub karton lub tekturę falistą, lub są zamocowane na palecie taśmami plastikowymi i owinięte folią.

 4. W przypadku nieodebrania paczki i konieczności kolejnego podjazdu kuriera, Klient zostanie obciążony dodatkowymi kosztami według stawek przewoźnika.

 5. W przypadku przesyłki za pobraniem, Klient obowiązany jest do przygotowania odpowiedniej kwoty zgodnie z przesłaną przez Sprzedawcę ofertą.
  Brak podjęcia przesyłki ze względu na bark możliwości zapłaty za przesyłkę, nieobecność na miejscu dostawy lub brak zgody na pozostawienie przesyłki pod nieobecność Klienta, odczytywana jest jako brak podjęcia zamówienia
  z winy Klienta.

 6. W przypadku nieodebrania paczki i konieczności nadania przesyłki
  zwrotnej do siedziby Sprzedawcy, Klient zostanie obciążony zarówno kosztem zwrotu przesyłki, jak i ponownej wysyłki zgodnie z cenami naliczonymi przez firmę przewozową.

 7. Paczki o tonażu powyżej 30 kg wymagają pomocy podczas wyładowania.

 8. Przesyłki paletowe są dostarczane jedynie pod wskazany adres uwzględniając wyłącznie numer budynku. Kurier nie ma obowiązku wnoszenia przesyłek paletowych do mieszkań lub na wskazane miejsce na terenie nieruchomości.

 9. Od momentu zgłoszenia Klientowi gotowości Zamówienia do odbioru lub wysyłki, Zamówienie należy odebrać lub umożliwić Sprzedawcy wysyłkę towaru za pośrednictwem firmy przewozowej, akceptując koszty wysyłki i podając kompletne dane do wysyłki, w terminie do 14 dni od momentu zgłoszenia zrealizowania zamówienia. W przypadku nieodebrania zamówienia, za usługę magazynowania zostanie naliczona kwota w wysokości 10% wartości zamówienia za każdy dzień magazynowania liczony od piętnastego dnia następującego po dniu zgłoszenia zrealizowania zamówienia. Kwota magazynowania nie przekroczy 100% wartości wpłaconej zaliczki. Klient wyraża zgodę na wykonanie usługi magazynowania i akceptuje cennik magazynowania

 10. Na poczet pokrycia długu za magazynowanie, zwrot towaru do Sprzedawcy
  lub inne koszty dodatkowe, które powstały z winy Klienta, Sprzedawca zatrzyma Zamówienie, które przejdzie na własność Sprzedawcy z chwilą, gdy wartość zobowiązań wobec Sprzedawcy przekroczy wartość wpłaconej zaliczki za zamówienie, a wpłacona zaliczka zostanie zaksięgowana na poczet pokrycia ww. zobowiązań. O fakcie tym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem wiadomości e-mail lub telefonicznie (w formie wiadomości tekstowej) w ciągu 3 dni przed ostatecznym przejęciem towaru.

 11. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy znajdują się na stronie internetowej Sklepu.

 

 1. Realizacja i anulowanie Zamówienia

 

 

§ 11

Wykonanie Umowy sprzedaży

 

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym oraz otrzymaniu wiadomości przez Klienta, o której mowa w ust. 2 poniżej.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera:

 1. co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji,

 2. potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.

Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3. W przypadku wyboru przez Klienta:

  1. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane. W przypadku zamówień indywidualnych, niepodlegających zwrotowi, które wymaga dokonania przez Klienta przedpłaty, Sprzedawca uzyskuje potwierdzenie od Klienta za pośrednictwem rozmowy telefonicznej o potwierdzeniu złożenia zamówienia i wpłaceniu zaliczki w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

  2. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

  3. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia przesłania Klientowi przez Sprzedawcę informacji o gotowości przesyłki do odbioru.

 1. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w ofercie, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

 2. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy:

 1. terminem dostawy jest najdłuższy podany termin,

 2. Klient ma możliwość zwrócenia się do Sprzedawcy o dostarczenie Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia, przy czym za każdą wysyłkę Klient obowiązany jest uiścić odrębną opłatę.

 1. Początek biegu terminu na dostawę Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

 1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą - od dnia uznania przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy,

 2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu dostawy Produktu przez jego odbiór osobisty przez Klienta, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w ofercie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę przez przesłanie wiadomości e-mail lub telefonicznie na numer telefonu Klienta, podane w Formularzu Zamówienia.

 2. W przypadku dokonania zakupu poprzez portal Allegro oraz wyboru klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą, początek biegu terminu na dostawę Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy.

 

 

§ 12

Anulowanie Zamówienia

 

 1. Producent lub Klient może anulować zamówienie bez poniesienia dodatkowych kosztów, a Producent zwróci Klientowi wszelkie wpłacone przez niego na poczet Zamówienia środki, w przypadku braku surowca niezbędnego do wykonania Zamówienia lub jeżeli realizacja Zamówienia zostałaby opóźniona o więcej niż 45 dni.

 2. Jeżeli przed anulowaniem Zamówienia Producent wykonał jakiekolwiek prace polegające na realizacji Zamówienia, Producent ma prawo do obciążenia klienta wszelkimi kosztami związanymi z realizacją zamówienia w wysokości nie wyższej niż wartość zamówienia. O kosztach związanych z anulowaniem zamówienia Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem wiadomości
  e-mail przed potwierdzeniem jego anulowania, a na życzenie Klienta producent udostępni Klientowi wykaz wszelkich, dokonanych do chwili anulowania Zamówienia, prac. 

 

 1. Odstąpienie od umowy i reklamacja

 

§ 13

Odpowiedzialność Producenta

 

 1. Producent zobowiązuje się do wykonania Zamówienia zgodnie ze specyfikacją określoną w ofercie oraz zgodnie z Regulaminem.

 2. W przypadku otrzymania Płyty niezgodnej ze specyfikacją lub Regulaminem, Producent zwróci Klientowi kwotę odpowiadającą różnicy pomiędzy wartością Płyty, za którą Klient zapłacił, a Płytą, którą Klient otrzymał lub Producent wymieni wadliwą Płytę na nową albo wyśle właściwą Płytę na swój koszt.

 3. W przypadku niewykonania usługi, Producent zwróci Klientowi błędnie wyliczone koszty lub wykona usługę polegającą na doprowadzeniu Produktu do stanu zgodnie ze specyfikacją, po dostarczeniu przez Klienta elementów drewnianych do siedziby Producenta.

 4. Płyty drewniane wykonywane są w kształcie prostopadłościanu. Wszelkie docięcia do innego kształtu wymagają zamówienia usługi cięcia CNC. Producent gwarantuje docięcie zgodnie z zaakceptowanym projektem i nie ponosi odpowiedzialności za błędy w zaakceptowanym projekcie lub przesłanym projekcie.

 5. W przypadku niejasności w sposobie docięcia wskazanym przez Klienta, odpowiedzialność za błędy w docięciu wynikające z tych niejasności ponosi Klient.

 6. Producent nie odpowiada za naturalne zachowania drewna spowodowane jego charakterystyką, w szczególności za:

 1. wypaczenia i inne odkształcenia powstałe w wyniku działania wilgoci zawartej w atmosferze, zmian wilgotności otoczenia lub intensywnego nasłonecznienia, 

 2. braku usztywnienia płyt, złego zabezpieczenia płyt

 3. zmiany barwy drewna, tj. czernienia na łączeniach w przypadku bezpośredniego, przedłużonego kontaktu z wodą.

 1. Producent nie odpowiada za uszkodzenia mechaniczne powstałe po odebraniu Produktu przez Klienta lub wysłaniu zamówienia i przejęciu Zamówienia przez przewoźnika.

 2. Ze względów technicznych i specyfiki surowca, kolory, struktura i wykończenie oraz kolor próbek przedstawione na ekranie komputera lub urządzenia mobilnego, mogą różnić się od kolorów rzeczywistych. Różnica w barwie, słoje i struktura tworzą naturalny i niepowtarzalny charakter żywego surowca, jakim jest drewno i nie stanową podstaw do reklamacji.

 3. Z uwagi na specyfikę surowca oraz własnoręczną produkcję, Produkt może się różnić barwą i strukturą. Barwa i rysunek drewna nie stanowią podstaw do reklamacji.

 4. Drobne ubytki w wypełnieniach, niezmniejszające wartości płyty, nie stanowią podstaw do reklamacji, a płyty niewykończone stanowią półprodukt do wykończenia mebli i jako taki może wymagać drobnych korekt wykonywanych przez Klienta.

 5. W przypadku zamówienia lakierowania, lakier powoduje zmianę barwy
  w stosunku do próbek surowych, które są przedstawiane w ofertach. Zmiana barwy drewna w wyniku lakierowania nie stanowi podstawy do reklamacji, albowiem jest zjawiskiem naturalnym i nieuniknionym przy lakierowaniu lakierem poliuretanowym.

 6. Zamówienia składane w odstępie czasu, również o tych samych parametrach, mogą się różnić wyglądem, co nie stanowi podstaw do reklamacji. 

 7. Producent nie ponosi odpowiedzialności za płyty klejone klejem klasy D3
  w przypadku narażenia płyty na czynniki atmosferyczne w szczególności: intensywną ekspozycję na słońce, narażenie na deszcz, rosę czy wysoką wilgotność oraz znaczne zmiany wilgotności.

 8. Producent odpowiada za wady produktu jedynie do wysokości wartości zamówienia.

 

§14

Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 1. Konsument nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży rzeczy wyprodukowanej według specyfikacji Konsumenta lub służącej zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, o czym Konsument jest informowany przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia przez Producenta.

3. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

4. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

 1. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie osobno dla każdego Produktu, od dostarczenia poszczególnego Produktu.

 2. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie
  o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy:
  biuro@klejone.pl, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1. powyżej.

§15

Sposoby reklamacji

 

 1. Reklamacje należy składać za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: reklamacje@klejone.pl.

 2. W reklamacji należy zwięźle opisać przyczynę reklamacji i oczekiwany sposób rozwiązania problemu, a także dołączyć co najmniej jedno zdjęcie wady oraz całego Produktu. W przypadku reklamacji dotyczącej jakości Produktu, należy dołączyć zdjęcia, które powinny obejmować stronę A oraz B Płyty.

 3. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od momentu otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

 4. Klient może skorzystać z uprawnień z tytułu rękojmi zgodnie z regulacją kodeksu cywilnego.

 5. O wadach produktu należy powiadomić niezwłocznie po ich powstaniu. Wady jakościowe należy zgłaszać niezwłocznie po odbiorze Zamówienia.

 6. Wszelkie czynności (np. impregnacja, montaż) wykonywane na Produkcie po otrzymaniu Produktu i przed otrzymaniem decyzji reklamacyjnej, wykonywane są na wyłączną odpowiedzialność Klienta. 

 7. Producent odpowiada za wady produktu jedynie do wysokości wartości zamówienia.

 8. Producent nie odpowiada za uszkodzenia mechaniczne powstałe po odebraniu towaru przez Klienta.

 

§16

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasad dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów:

 1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

 2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

 3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

 1. Postanowienia końcowe

 

 

§ 17

Opinia Klienta o nabytych Produktach w Sklepie

 1. Klient Sklepu internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej Produktu zakupionego w Sklepie. Przedmiotem opinii może być ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego Produktu w Sklepie (dalej: Opinia).

 2. Sprzedawca, po dokonanym przez Klienta zakupie w Sklepie, przekazuje dane Klienta niezbędne do stworzenia zaproszenia przesyłanego na wskazany przez Klienta adres e-mail podmiotowi zewnętrznemu, któremu Sprzedawca zlecił przeprowadzenie ankiet dotyczących ocen Produktów. Wysyłka ankiet oraz proces zbierania Opinii w formularzach jest obsługiwany przez Spółkę TrustMate S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Bartoszowicka 3, 51-641 Wrocław, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VI Gospodarczy KRS pod numerem 0000737597. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z polityką prywatności o której mowa w §19 Regulaminu.

 3. TrustMate S.A. wysyła do Klienta wiadomość e-mail z prośbą o wystawienie Opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie. Formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupu oraz jego oceny, dodanie własnego opisu oraz zdjęcia zakupionego Produktu. W razie braku wystawienia przez Klienta opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do jej wystawienia, TrustMate S.A. może ponowić wysyłkę zaproszenia.   

 4. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupu
  w Sklepie internetowym Sprzedawcy, w terminie
  okreśonym przez TrastMate. Po upływie tego czasu Klient nie ma możliwość wystawienia zweryfikowanej Opinii o zakupionym Produkcie.

 5. Wystawione przez Klienta Opinie, a następnie zanonimizowane przez system TrustMate są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym oraz wizytówce TrustMate.io. Sprzedawca nie ma możliwości weryfikacji, moderacji ani usunięcia opinii.

 6. W przypadku podejrzenia o niezgodność z Regulaminem, Sprzedawca ma możliwość podjęcia mediacji z Klientem w celu weryfikacji zgodności z Regulaminem lub doprowadzenia opinii do zgodności z Regulaminem Sprzedawcy. Tylko na czas trwania mediacji opinia nie jest wyświetlana.

 7. Wystawienie Opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy.

 8. Za niedozwolone uznaje się Opinie, które zawierają komentarze niezwiązane
  z Produktami i niezwiązane z doświadczeniami Klienta w związku z zakupem lub używaniem Produktu.

 9. Klient zobowiązuje się, że treści zawarte w napisanej przez niego Opinii nie będą:

 1. nielegalne, ani w inny sposób sprzeczne z prawem, obraźliwe, zawierające groźby, zniesławiające, obsceniczne, pornograficzne, rasistowskie, dyskryminujące, oszczercze lub propagujące przemoc;

 2. naruszać Regulaminu;

 3. nieprawdziwe ani wprowadzające w błąd;

 4. zawierać nieprawdziwych twierdzeń dotyczących faktów o opiniowanym Produkcie;

 5. zawierać twierdzeń dotyczących zdrowia klienta;

 6. naruszać ani ograniczać praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, znaków towarowych ani innych praw własności intelektualnej lub praw do wizerunku;

 7. zawierać informacji poufnych ani danych osobowych, takich jak nazwiska, adresy czy numery telefonów;

 8. nie będą zawierać technicznie szkodliwych elementów, takich jak wirusy lub robaki komputerowe czy inne potencjalnie szkodliwe oprogramowanie lub pliki;

 9. zawierać linków do zewnętrznych stron internetowych;

 10. bezpośrednio ani pośrednio nawiązywać do produktów konkurencyjnych względem Produktu, w tym do producentów lub sprzedawców tych produktów.

 1. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych Produktów
  w Sklepie internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie umów sprzedaży dla pozoru, wyłącznie w celu wystawienia opinii.

 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody oraz roszczenia klientów lub osób trzecich, spowodowane zamieszczoną Opinią, które wynikają
  z przyczyn leżących po stronie Klienta, który zamieścił daną Opinię.

 3. Autorem Opinii nie może być Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.   

 4. Opinia sprawdzana jest przez Sprzedawcę pod kątem naruszenia Regulaminu lub obowiązującego prawa. Opinia, która narusza Regulamin lub obowiązujące prawo nie jest publikowana. Opinie, które nie naruszają Regulaminu lub obowiązującego prawa są publikowane w niezmienionej postaci.

 5. Wystawiona Opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez Klienta.

 6. Sprzedawca może usunąć Opinię, jeżeli Produkt, do którego odnosi się Opinia, nie jest już oferowany przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym.


§ 18

Dane osobowe i pliki cookies

 

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

 3. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach Serwisu opisane są w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem: https://sklep.formiq.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/27.

 4. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

 1. w przypadku Klienta, który wybrał sposób dostawy Produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora,

 2. w przypadku Klienta, który wybrał sposób płatności płatnością elektroniczną lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

 1. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich zmiany.

 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia Umowy.

 

§ 19

Obowiązywanie i zmiany Regulaminu

 

 1. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie.

 2. Użytkownicy, którzy posiadają konto w Sklepie internetowym, o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.

 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 30.12.2023r.

 4. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia
  w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.

 

Regulamin ważny do 29.12.2023r. https://dokumenty.formiq.pl/Regulamin_do_29_12.pdf

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

 

 

……………………, dnia ……………………r.

(miejscowość) (data)

 

Imię i nazwisko: ………………………………

Adres: …………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

Adres e-mail: …………………………………

Drewno klejone sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 13A
89-400 Sępólno Krajeńskie

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, odstępuję od umowy zawartej w dniu ……………………. na odległość*/poza lokalem przedsiębiorstwa* bez podania przyczyny.

Towar zwrócę stosownie do postanowień umowy.

Proszę o zwrot ceny towaru na konto*……… / w sposób, w jaki dokonano płatności za towar.*

 

………………………….
podpis

 

 

 

*Niepotrzebne skreślić

Załącznik: dowód zakupu*/umowa* (zalecane)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl